WAKO ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΡΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

WAKO ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΡΙΝΓΚ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

WAKO Κανονισμοί Αθλημάτων Ρινγκ

Γενικοί Κανονισμοί

Περιεχόμενα
Γενικοί Κανονισµοί των Αθληµάτων Ρινγκ
Άρθρο 1. Επίσηµοι Αρµόδιοι
Άρθρο 1.1 Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής
Άρθρο 1.2 ∆ιαιτητής και Κριτές
Άρθρο 1.3 ∆ιαιτητής
Άρθρο 1.4 ∆ικαιοδοσία ∆ιαιτητή
Άρθρο 1.5 Υγεία και ασφάλεια
Άρθρο 1.6 Μετρητής λακτισµάτων
Άρθρο 1.7 Ιατρικός έλεγχος ∆ιαιτητών
Άρθρο 2. Κριτές
Άρθρο 2.1 Ειδικό σηµείωµα
Άρθρο 3. Χρονοµέτρης
Άρθρο 4. Αγωνιστικός χώρος (Εξοπλισµός Ρινγκ)
Άρθρο 5. Ενδυµασία και Εξοπλισµός Αθλητή
Άρθρο 6. Γύροι
Άρθρο 7. Ανδρικές κατηγορίες κιλών
Άρθρο 7.1 Γυναικείες κατηγορίες κιλών
Άρθρο 7.2 Ηλικιακές κατηγορίες
Άρθρο 7.3 Ζύγιση
Άρθρο 7.4 ∆ιεθνής Αγώνες
Άρθρο 8. Ειδικές παραβιάσεις κανονισµών
Άρθρο 9. Υπόδειξη
Άρθρο 10. Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Βαθµολόγησης
Άρθρο 11. Αθλήτριες µουσουλµανικής θρησκείας που φορούν ειδική ενδυµασία όταν συµµετέχουν σε εκδηλώσεις της WAKO

Γενικοί Κανονισµοί των Αθληµάτων Ρινγκ
Επίσηµοι Αρµόδιοι, Εξοπλισµός, Στολές, Αγωνιστικοί Χώροι, Κατηγορίες Βάρους, ∆ιαδικασίες Ζύγισης, Γύροι και Ειδικές Παραβάσεις κανονισµών.

Άρθρο 1. Επίσηµοι Αρµόδιοι
Άρθρο 1.1 Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής
• Ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής θα ενεργεί ως µέλος του Συµβουλίου Εφέσεων σε συνεργασία µε την Επιτροπή ∆ιαιτητών και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 1.2 ∆ιαιτητής και Κριτές
Κατά τη διάρκεια Παγκοσµίων ή άλλων διεθνών πρωταθληµάτων, κάθε αγώνας σε ρινγκ θα πρέπει να επιτηρείται από έναν διεθνή αναγνωρισµένο Παρατηρητή / ∆ιοργανωτή του Ρινγκ της WAKO, ειδικά ορισµένο από τη ∆ιεθνή Επιτροπή ∆ιαιτητών, ο οποίος θα εκτελεί χρέη στο κέντρο, αλλά δε θα συµπληρώνει τα φύλλα αποτελεσµάτων αγώνα.
Κάθε αγώνας βαθµολογείται από τρεις ∆ιεθνείς Κριτές. Οι τρεις Κριτές της WAKO θα κάθονται µακριά από τους ακροατές και κοντά στο ρινγκ. Καθένας από τους τρεις Κριτές θα πρέπει να κάθεται στη µέση των τριών πλευρών του ρινγκ.
Για να εξασφαλιστεί ουδετερότητα, οι ∆ιαιτητές και τρεις Κριτές για κάθε αγώνα θα επιλέγονται από τον εντός καθήκοντος Παρατηρητή / ∆ιοργανωτή του Ρινγκ για το συγκεκριµένο ρινγκ, µε βάση τους ακόλουθους κανονισµούς:
• Κάθε επίσηµος αρµόδιος θα προέρχεται από χώρα και από Οµοσπονδία διαφορετική από τους άλλους και από αυτή των αθλητών.
• Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται δύο από τους επίσηµους αρµόδιους του ίδιου αγώνα να κατάγονται από την ίδια χώρα, εκτός και αν λόγω συγκεκριµένης περίστασης δε µπορεί να αποφευχθεί.
• Ένας επίσηµος αρµόδιος δεν µπορεί να έχει γεννηθεί ή να κατοικεί σε χώρα η οποία είναι υπό την κυριαρχία, αποικία ή σε κάθε άλλη περίπτωση εξαρτώµενη από την χώρα και των δύο αθλητών του εκάστοτε αγώνα.
• Στην περίπτωση που ένας από τους επίσηµους αρµόδιους έχει αλλάξει εθνικότητα, δε θα συµµετάσχει σε αγώνα, όπου ένας εκ των µαχητών ή άλλος από τους διορισµένους κριτές προέρχονται από την γενέτειρά του.
• Στην περίπτωση που οι παραπάνω οδηγίες δε µπορούν να εφαρµοστούν από τον Παρατηρητή / ∆ιοργανωτή, λόγω ειδικών περιστάσεων, τότε πρέπει να  βρεθεί λύση η οποία θα εξασφαλίζει την ουδετερότητα και αµεροληψία των WAKO Κανονισμοί Αθλημάτων Ρινγκ – Γενικοί Κανονισμοί ορισµένων αρµοδίων και θα ακολουθείται από σύντοµη αναφορά στη ∆ιεθνή Επιτροπή ∆ιαιτητών.
• Στην περίπτωση που οι προηγούµενες οδηγίες δε µπορούν να εφαρµοστούν από τον Παρατηρητή / ∆ιοργανωτή του Ρινγκ, για τον οποιοδήποτε λόγο, το όνοµα ή τα ονόµατα του/των Υπεύθυνου/ων Αρµόδιου/ων θα επιλέγονται µε κλήρο από τον Πρόεδρο της ∆ιεθνής Επιτροπής ∆ιαιτητών, ή από οποιονδήποτε εκτελεί χρέη εκ µέρους του για τον εν λόγω αγώνα.
Στην περίπτωση διεθνών αγώνων µεταξύ Οµάδων δύο ή περισσότερων Εθνικών Συνδέσµων, ο αγώνας µπορεί να επιβλέπεται µε βάση συµφωνίας µεταξύ των επίσηµων εκπροσώπων των εν λόγω Οµοσπονδιών υπό τον όρο ότι η συµφωνία δεν παραβαίνει βασικές αρχές ∆ιαιτησίας που έχουν οριστεί στους κανονισµούς της WAKO.
Οι υπεύθυνοι για τη ∆ιαιτησία και οι κριτές ενός αγώνα, ή σειρά αγώνων, δε θα επιτρέπεται σε καµία στιγµή του αγώνα ή των αγώνων να ενεργήσουν ως διαχειριστές, γυµναστές, προπονητές ή βοηθοί του αθλητή ή οµάδας αθλητών που συµµετέχουν στον αγώνα. Επίσης δε θα µπορούν να ενεργήσουν ως επίσηµοι αρµόδιοι σε έναν αγώνα όπου συµµετέχει αθλητής από την ίδια χώρα µε εκείνους.
Προς συµµόρφωση µε την αίτηση των ενόρκων, η ∆ιεθνής Επιτροπή ∆ιαιτητών ή οι επίσηµοι αντιπρόσωποι, θα µπορούν να αναστείλουν είτε προσωρινά είτε µόνιµα τις λειτουργίες οποιουδήποτε ∆ιαιτητή ο οποίος κατά τη γνώµη τους δε σέβεται τους κανονισµούς της WAKO.
Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει και για τους Κριτές των οποίων οι βαθµολογίες δε θεωρούνται ικανοποιητικές.
Εάν κάποιος ∆ιαιτητής κριθεί ανεπαρκής στην πορεία ενός αγώνα, τότε ο Παρατηρητής / ∆ιοργανωτής του Ρινγκ θα τον αποσύρει και θα σταµατήσει τον αγώνα. Ο επόµενος στη διεθνή λίστα ουδέτερων διαιτητών της WAKO θα λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για να εκτελέσει τα χρέη του στον υπόλοιπο αγώνα.
Ο ∆ιαιτητής θα εκτελεί τα χρέη του εντός ρινγκ. Θα φοράει την αµφίεση της WAKO (σκούρο µπλε σακάκι µε το έµβληµα της WAKO, µαύρα αθλητικά παπούτσια, γκρι παντελόνι, λευκό κοντοµάνικο της WAKO, παπιγιόν της WAKO για τελικούς ή αγώνες τίτλων).

Άρθρο 1.3 ∆ιαιτητής
Ο ∆ιαιτητής πρέπει να:
• Ελέγχει τον εξοπλισµό ασφαλείας και την ενδυµασία των αθλητών (εκτός εάν έχει αποφασιστεί διαφορετικά από την Επιτροπή του Τουρνουά)
• Να βεβαιώνεται ότι ένας εξασθενηµένος αθλητής δεν υποφέρει από άδικα ή αχρείαστα χτυπήµατα.

• Να βεβαιώνεται ότι οι κανονισµοί της ευγενής άµιλας ακολουθούνται αυστηρά.
• Επιβλέπει όλο τον αγώνα.
Στη λήξη κάθε αγώνα, συγκεντρώνει και ελέγχει τα κάρτες αποτελεσµάτων από τους τρεις Κριτές. Ύστερα από επιβεβαίωση, υποχρεούται να τις παραδώσει στον Παρατηρητή / ∆ιοργανωτή του Ρινγκ, ή αν ο τελευταίος απουσιάζει, στον εκφωνητή. Ο ∆ιαιτητής δεν επιτρέπεται να ανακοινώσει το νικητή σηκώνοντας το χέρι του αθλητή, ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να ανακοινώνει αποφάσεις. Στην περίπτωση που (και ύστερα από κοινή πλειοψηφική απόφαση µε τους τρεις Κριτές) αποκλείσει έναν αθλητή ή σταµατήσει έναν αγώνα, υποχρεούται να κάνει την απαραίτητη ένδειξη του εν λόγω αποκλεισµένου αθλητή στον Παρατηρητή / ∆ιοργανωτή του Ρινγκ και να αιτιολογήσει το σταµάτηµα του αγώνα, έτσι ώστε ο Παρατηρητής / ∆ιοργανωτής του Ρινγκ να µπορέσει να ενηµερώσει τον εκφωνητή, ο οποίος στη συνέχεια να το ανακοινώσει δηµόσια. o Επιβάλλεται να χρησιµοποιήσει τις ακόλουθες λέξεις – διαταγές:
STOP όταν διατάζει τους αθλητές να σταµατήσουν τον αγώνα
BREAK για να διακόψει τη θέση – επαφής σώµα µε σώµα, µετά από την οποία διαταγή ο κάθε αθλητής πρέπει να αποµακρυνθεί χωρίς λάκτισµα ή χτύπηµα πριν τη διαταγή συνέχισης του αγώνα
FIGHT όταν διατάζει τη συνέχιση του αγώνα
Ο ∆ιαιτητής πρέπει να µην στέκεται ως εµπόδιο ή να διατάζει BREAK πολύ νωρίς έτσι ώστε να µην ενοχλήσει ένα στενό αγώνα. Όταν ανακοινωθεί ο νικητής, ο ∆ιαιτητής πρέπει να σηκώσει το χέρι του εκάστοτε αθλητή. Υποχρεούται να υποδεικνύει στον αθλητή κάθε παραβίαση των Κανονισµών µε τα κατάλληλα σήµατα και χειρονοµίες.

Άρθρο 1.4 ∆ικαιοδοσία ∆ιαιτητή
Ο ∆ιαιτητής έχει τη δικαιοδοσία:
• Να σταµατήσει έναν αγώνα, ανά πάσα στιγµή, που θεωρεί ότι είναι πολύ µονόπλευρος.
• Να σταµατήσει έναν αγώνα, ανά πάσα στιγµή, εάν ένας από τους αθλητές έχει δεχθεί παράνοµο χτύπηµα ή είναι πληγωµένος, ή εάν θεωρεί ότι ο αθλητής δεν είναι ικανός να συνεχίσει.
• Να σταµατήσει έναν αγώνα εάν θεωρήσει ότι ο αθλητής συµπεριφέρεται µη σεβόµενος την ευγενής άµιλλα. Σε αυτή την περίπτωση έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει τον αθλητή.
• Να προειδοποιήσει έναν αθλητή ή να σταµατήσει τον αγώνα και να αφαιρέσει έναν πόντο ή να προειδοποιήσει έναν αθλητή για παράβαση.
• Να αποκλείσει προπονητή ή βοηθό που έχει παραβεί τους κανονισµούς ή τον ίδιο τον αθλητή εάν ο προπονητής ή ο βοηθός δεν υπακούν στις διαταγές του.
• Να αποκλείσει, µε ή χωρίς προειδοποίηση, έναν αθλητή που έχει διαπράξει παράβαση.
• Στην περίπτωση Knockdown (KD) να αποβάλλει το µέτρηµα εάν ο αθλητής ηθεληµένα αρνείται να υποχωρήσει στη λευκή γωνία, ή διστάζει.
• Να ερµηνεύει τους κανονισµούς ανάλογα µε την καταλληλότητα και συµβατικότητά τους µε τον εκάστοτε αγώνα ή σε ειδικές περιπτώσεις να αποφασίζει για µία κίνηση η οποία δεν εµφανίζεται στους κανονισµούς.
• Ένας αθλητής απαγορεύεται να σταµατήσει έναν αγώνα εθελοντικά γυρνώντας την πλάτη του στον αντίπαλο και πηγαίνοντας στη γωνία του, χωρίς τη διαταγή του διαιτητή ή κατά τη διάρκεια µετρήµατος. Στην περίπτωση που συµβεί αυτό ο διαιτητής είναι υποχρεωµένος να το εκλάβει ως άρνηση συνέχισης του αγώνα και υποχρεούται να δώσει τη νίκη στον αντίπαλο.
Στην περίπτωση που κάποιος αθλητής παραβεί τους κανονισµούς αλλά δε θεωρείται απαραίτητα αποβλητέος, τότε ο ∆ιαιτητής υποχρεούται να σταµατήσει τον αγώνα και να δώσει προειδοποίηση στον αθλητή για φάουλ. Πριν την προειδοποίηση, ο ∆ιαιτητής πρέπει να δώσει διαταγή παύσης του αγώνα. Η προειδοποίηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη έτσι ώστε ο αθλητής να καταλάβει την αιτία της ποινής. Ο ∆ιαιτητής πρέπει να κάνει την κατάλληλη χειρονοµία σε κάθε Κριτή ότι η συγκεκριµένη προειδοποίηση έχει δοθεί και να δείξει ξεκάθαρα ποιος αθλητής έχει τιµωρηθεί. Ύστερα από την προειδοποίηση ο ∆ιαιτητής διατάζει τη συνέχιση του αγώνα. Εάν κάποιος αθλητής έχει λάβει 4 επίσηµες προειδοποιήσεις στον ίδιο αγώνα τότε αποβάλλεται.
Ο ∆ιαιτητής µπορεί να επιστήσει την προσοχή σε έναν αθλητή. Μία τέτοια περίσταση θεωρείται προειδοποίηση του ∆ιαιτητή για την παράβαση κάποιου κανόνα από τον αθλητή. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο να σταµατήσει ο αγώνας και ο διαιτητής µπορεί να δώσει την επίπληξη στον αθλητή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Άρθρο 1.5 Υγεία και ασφάλεια
• Ο ∆ιαιτητής στα αθλήµατα ρινγκ υποχρεούται να φοράει πλαστικά γάντια τα οποία πρέπει να αλλάζει µε τη λήξη κάθε αγώνα όπου έχει υπάρξει ένδειξη αίµατος.
• Στις πλευρές του ρινγκ πρέπει να υπάρχουν χαρτοµάντιλα το οποία θα µπορεί να χρησιµοποιήσει ο ∆ιαιτητής για τους αθλητές
• Χαρτοµάντιλο που έχει χρησιµοποιηθεί σε έναν αθλητή δε µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί σε άλλον αθλητή

Άρθρο 1.6 Μετρητής λακτισµάτων
Ο µετρητής λακτισµάτων είναι Κριτής ο οποίος κάθεται στις λευκές γωνίες. Οι προπονητές πρέπει να µπορούν να έχουν οπτική επαφή µε τον µετρητή. Είναι υποχρεωτικό να χρησιµοποιείται µετρητής λακτισµάτων σε όλα τα Παγκόσµια και Τοπικά Πρωταθλήµατα της WAKO. Προτείνεται να χρησιµοποιείται και σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση υπό την αιγίδα της WAKO όπως Παγκόσµια Κύπελλα ή Ανοιχτά Τουρνουά. Ο µετρητής λακτισµάτων δίνει αναφορά στο ∆ιαιτητή µετά τη λήξη κάθε γύρου για υπολειπόµενα λακτίσµατα. Η µοναδική ευθύνη του µετρητή λακτισµάτων είναι να διαβεβαιώνει ότι οι αθλητές έχουν δώσει αρκετά λακτίσµατα (6) σε κάθε γύρο. Σε όλα τα Παγκόσµια και Τοπικά Πρωταθλήµατα WAKO ο µετρητής λακτισµάτων υποχρεούται να χρησιµοποιεί πίνακα µε ορατούς κόκκινους και µπλε αριθµούς. Σε κάθε άλλη διοργάνωση µπορούν να χρησιµοποιούνται µετρητές πόντων χειρός παρόλο που προτείνεται να χρησιµοποιούνται πίνακες.

Άρθρο 1.7 Ιατρικός έλεγχος ∆ιαιτητών
Πριν εκτελέσει χρέη σε διεθνή τουρνουά που ορίζονται µε βάση τουςπροαναφερθέντες κανονισµούς, ο ∆ιαιτητής υποχρεούται να περάσει από ιατρικό έλεγχο για να αποδείξει την σωµατική καταλληλότητά του για να εκπληρώσει το ρόλο του στο ρινγκ. Ο ∆ιαιτητής απαγορεύεται να φοράει γυαλιά, αλλά µπορεί να φοράει φακούς επαφής. Ο ∆ιαιτητής υποχρεούται να συµµετέχει στη συνέλευση που οργανώνεται από την Ιατρική Επιτροπή πριν την έναρξη κάθε Πρωταθλήµατος.

Άρθρο 2. Κριτές
• Κάθε Κριτής πρέπει να αποφασίζει τους πόντους κάθε αγώνα από µόνος του για τους δύο αθλητές και πρέπει να επιλέγει το νικητή µε βάση τους κανονισµούς.
• Κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν επιτρέπεται να µιλήσει στους αθλητές, σε άλλους Κριτές ή σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από το ∆ιαιτητή. Έχει τη δυνατότητα, στο τέλος κάθε γύρου, να ειδοποιήσει το ∆ιαιτητή για οποιοδήποτε συµβάν υπέκφυγε από την αντίληψη του τελευταίου, όπως για παράδειγµα κακή συµπεριφορά βοηθού, χαλαρά σχοινιά, κλπ.
• Ένας Κριτής θα σηµειώνει τον αριθµό των πόντων (10-10, 10-9, 10-8, κλπ) που έχουν δοθεί σε κάθε αθλητή στην κάρτα αποτελεσµάτων και σε επαγγελµατικούς αγώνες και µόνο η δική του απόφαση θα ανακοινώνεται στο κοινό στο τέλος κάθε αγώνα.
• Κατά τη διάρκεια κάθε γύρου ο Κριτής θα χρησιµοποιεί την πίσω πλευρά της κάρτας για να σηµειώνει τον αριθµό χτυπηµάτων που βλέπει είτε µε αριθµούς είτε µε γραµµές. Πάντα η κόκκινη γωνία είναι στα αριστερά και η µπλε στα δεξιά και των δύο πλευρών της κάρτας αποτελεσµάτων. Οι πόντοι / σηµειωµένα χτυπήµατα θα προσµετρούνται χωριστά ανά γύρο.
• ∆ε θα µπορεί να µετακινηθεί από τη θέση του µέχρι να ανακοινωθεί η απόφαση.
• Είναι υποχρεωτικό για όλους τους Κριτές να χρησιµοποιούν µετρητές πόντων  χειρός στους αγώνες. Είναι σηµαντικό να διευκρινισθεί µεταξύ της WAKO, του χορηγού και των ίδιων των Κριτών, ενόψει ενός τουρνουά, ποιος θα προµηθεύσει τους µετρητές πόντων χειρός.

Άρθρο 2.1 Ειδικό σηµείωµα
Όλοι οι ∆ιαιτητές, Κριτές και επίσηµοι αρµόδιοι που εργάζονται σε ένα τουρνουά, είτε είναι εν ώρα εργασίας ή εκτός, δεν επιτρέπεται να ενεργήσουν ως προπονητές κάποιας οµάδας / χώρας ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο να δείξουν προτιµήσεις (φωνάζοντας, ζητωκραυγάζοντας όπως κάθε προπονητής / φίλαθλος).

Άρθρο 3. Χρονοµέτρης
Η ευθύνη του χρονοµέτρη είναι να κρατάει τον αριθµό του κάθε γύρου και τη διάρκειά του καθώς επίσης και τη διάρκεια του διαλλείµατος.
• Θα κάθεται σε πλευρά του ρινγκ.
• ∆έκα δευτερόλεπτα πριν την έναρξη κάθε γύρου, θα εκκενώνει το ρινγκ, δίνοντας την εντολή «Βοηθοί έξω»
• Θα σηµαίνει το καµπανάκι στην αρχή και στη λήξη κάθε γύρου.
• Θα ανακοινώνει την τον αριθµού του γύρου, πριν την έναρξη του.
• Θα διακόπτει τον αγώνα προσωρινά, όταν του ζητηθεί από το ∆ιαιτητή.
• Θα κρατάει τον έξτρα χρόνο µε κάποιο ρολόι ή µε χρονόµετρο.
• Εάν στο τέλος κάποιου γύρου ένας αθλητής βρίσκεται στο πάτωµα και ο ∆ιαιτητής του µετράει, το καµπανάκι πρέπει να σηµανθεί στη λήξη των δύο λεπτών, ακόµη και αν ο κεντρικός ∆ιαιτητής δεν έχει τελειώσει το µέτρηµα (ο κεντρικός ∆ιαιτητής έχει πάντα την υποχρέωση να µετρήσει το λιγότερο µέχρι 8 δευτερόλεπτα). Τα διαλείµµατα µεταξύ των γύρων θα διαρκούν ένα λεπτό.
Ο χρόνος πρέπει να είναι ορατός πάντοτε από τους προπονητές.

Άρθρο 4. Αγωνιστικός χώρος (Εξοπλισµός Ρινγκ)
Ο ακόλουθος εξοπλισµός ρινγκ πρέπει να είναι διαθέσιµος:
• Ένα ρινγκ πυγµαχίας διεθνών κανονικών διαστάσεων που να συµπεριλαµβάνει κανονικό καµβά (απαγορεύεται το τατάµι σε πάτωµα ρινγκ).
• 4 σχοινιά (3 σχοινιά στην περίπτωση “force majeure”)
• Προστατευτικά σε κάθε γωνία (1 κόκκινο, 1 µπλε, 2 λευκα)
• ∆έστρες µεταξύ των σχοινιών
• Τουλάχιστον 2 σκάλες
• 2 καρέκλες
• 2 αναδιπλούµενα καθίσµατα-σκαµπό για τους αθλητές για µεταξύ των γύρων
• 2 ποτήρια και µπουκάλια νερό
• 2 κουβάδες νερό
• Στις λευκές γωνίες του ρινγκ πρέπει να υπάρχει δεµένη είτε µια σακούλα είτε ένας κουβάς για απορρίµµατα.
• Πλευρές ρινγκ
• Ένα τραπέζι και καρέκλες για τους επίσηµους αρµόδιους
• Ένα γκονγκ ή καµπανάκι
• Χρονόµετρα
• Φύλλα διαιτητών µε βάση του µοντέλου της WAKO
• Ένα κουτί πρώτων βοηθειών που να συµπεριλαµβάνει πλαστικά γάντια για να χρησιµοποιεί ο ∆ιαιτητής σε όλους τους αγώνες καθώς και χαρτοµάντιλα.
• Ένα µικρόφωνο συνδεδεµένο σε ηχεία. Οι προπονητές που θα φορούν φόρµες στις γωνίες του ρινγκ θα έχουν από µία πετσέτα και ένα σφουγγάρι ο καθένας για να περιποιηθούν τους αθλητές.

Άρθρο 5. Ενδυµασία και Εξοπλισµός Αθλητή
Ο εξοπλισµός ασφαλείας είναι ο εξής:
Full-contact: Υποχρεωτικός εξοπλισµός ασφαλείας: κάσκα, µασέλα, προστατευτικό θώρακα (υποχρεωτικό για τις αθλήτριες), γάντια για τα αθλήµατα επαφής (10 Oz), προστατευτικό σπασουάρ, καλαµίδες και προστατευτικό πέλµατος (για τον αστράγαλο µόνο).
• Η ενδυµασία είναι η ίδια για έφηβους και ενήλικες – γυµνός κορµός για τους άντρες και µακριά παντελόνια, αθλητική µπλούζα και µακριά παντελόνια για τις γυναίκες.
Low Kick: Υποχρεωτικός εξοπλισµός ασφαλείας: κάσκα, µασέλα, προστατευτικό θώρακα για τις αθλήτριες, γάντια για τα αθλήµατα επαφής (10 Oz), προστατευτικό σπασουάρ, καλαµίδες και προστατευτικό πέλµατος (για τον αστράγαλο µόνο).
• Η ενδυµασία είναι η ίδια για τους έφηβους και τους ενήλικες – γυµνός κορµός και βερµούδα για τους άντρες, αθλητική µπλούζα και βερµούδα για τις γυναίκες. Καµία βερµούδα µε το όνοµα Muay Thai ή οποιοσδήποτε άλλης Πολεµικής Τέχνης δεν επιτρέπεται. Εάν υπάρχει κάποιο λογότυπο µπορεί να είναι µόνο της χώρας.
Κ-1: Υποχρεωτικός εξοπλισµός ασφαλείας: κάσκα, µασέλα, προστατευτικό θώρακα για τις αθλήτριες, γάντια για τα αθλήµατα επαφής (10 Oz), προστατευτικό σπασουάρ, καλαµίδες και ΟΧΙ προστατευτικό πέλµατος µόνο προστατευτικά για τον αστράγαλο.
• Η ενδυµασία είναι η ίδια για τους έφηβους και τους ενήλικες – γυµνός κορµός και βερµούδα για τους άντρες, αθλητική µπλούζα και βερµούδα για τις γυναίκες. Καµία βερµούδα µε το όνοµα Muay Thai ή οποιοσδήποτε άλλης Πολεµικής Τέχνης δεν επιτρέπεται. Εάν υπάρχει κάποιο λογότυπο µπορεί να είναι µόνο της χώρας.
Επίδεσµοι
Οι επίδεσµοι χρησιµεύουν για να δεθούν οι καρποί µε σκοπό την αποφυγή ατυχηµάτων. Η χρήση των επιδέσµων είναι υποχρεωτική. Οι επίδεσµοι είναι 250cm σε µήκος και 5cm σε πλάτος από βαµβακερό υλικό χωρίς αιχµηρές άκρες. Οι επίδεσµοι θα δένονται στο επάνω µέρος του καρπού του αθλητή µε ειδικές βαµβακερές αυτοκόλλητες ταινίες, µέγιστου µήκους 15cm και πλάτους 2cm.
Προστασία δοντιών (µασέλα)
Η µασέλα πρέπει να είναι από κατασκευασµένη από µαλακό εύπλαστο λαστιχένιο-πλαστικό υλικό. Η προστασία µόνο της επάνω ή και της επάνω και της κάτω οδοντοστοιχίας επιτρέπεται. Η µασέλα πρέπει να επιτρέπει την αναπνοή ελεύθερα και πρέπει να εφαρµόζει στη στοµατική κοιλότητα του αθλητή. ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µασέλα πάνω από ορθοδοντικά παρασκευάσµατα (σιδεράκια, µασελάκια) εκτός εάν επιτραπεί µε χαρτί ορθοδοντικού – οδοντιάτρου.
Η χρήση προστατευτικού δοντιών είναι υποχρεωτική για όλα τα αγωνιστικά στυλ, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και σε ερασιτεχνικούς και επαγγελµατικούς αγώνες.
Προστασία θώρακα
Η προστασία θώρακα είναι υποχρεωτική για όλες τις γυναίκες διαγωνιζόµενες σε κορασίδες, νεανίδες και ενήλικες και είναι υποχρεωτική σε όλα τα αγωνιστικά στυλ (semi, light, full contact, lowkick, K1 Rules). Η προστασία θώρακα είναι κατασκευασµένη από σκληρό πλαστικό και µπορεί να καλύπτεται από βαµβακερό υλικό. Η προστασία θώρακα µπορεί να είναι µονοκόµµατη και να καλύπτει όλο το θώρακα ή σε δύο κοµµάτια τα οποία θα τοποθετούνται στο στηθόδεσµο και θα καλύπτουν τον κάθε µαστό χωριστά. Φοριέται κάτω από την µπλούζα.
Προστατευτικό σπασουάρ
Το προστατευτικό σπασουάρ είναι υποχρεωτικό για όλους τους διαγωνιζόµενους αθλητές και αθλήτριες. Το προστατευτικό σπασουάρ είναι κατασκευασµένο από σκληρό πλαστικό υλικό και καλύπτει πλήρως την περιοχή των γεννητικών οργάνων για προστασία του συγκεκριµένου τµήµατος του σώµατος του αθλητή από ατύχηµα. Το προστατευτικό σπασουάρ µπορεί να είναι κατασκευασµένο σαν κύπελλο για να προστατεύει τα γεννητικά όργανα ή για να προστατεύει όλη την κοιλιακή χώρα. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να φορούν το προστατευτικό σπασουάρ κάτω από το παντελόνι τους.
Καλαµίδες
Οι καλαµίδες είναι κατασκευασµένες από σκληρό αφρώδες-λαστιχένιο υλικό. Η καλαµίδα πρέπει να καλύπτει όλοι την περιοχή του καλάµου από κάτω από το γόνατο µέχρι το επάνω µέρος του πέλµατος. Οι καλαµίδες πρέπει να είναι κυλινδρικές κάλτσες. Καλαµίδες µε µέταλλο, ξύλο ή σκληρό πλαστικό υλικό δεν επιτρέπονται.
Προστατευτικό ποδιού
Το προστατευτικό ποδιού είναι φτιαγμένο από ειδικό συνθετικό αφρώδες λάστιχο, ένα συμπαγές και μαλακό υλικό το οποίο καλύπτεται με γνήσιο ή τεχνητό δέρμα. Το προστατευτικό ποδιού καλύπτει το άνω τμήμα του ποδιού (ταρσός), πλάγια, έσω σφυρός και πτέρνα – όλα μονοκόμματα – με ακάλυπτο το πέλμα. Πρέπει να είναι αρκετά μακριά (επαρκή μέγεθος) έτσι ώστε να καλύπτει εντελώς τα πόδια και δάχτυλα του διαγωνιζόμενου. Το εμπρόσθιο τμήμα του προστατευτικού στερεώνεται με ελαστικές ταινίες για το μεγάλο και τα υπόλοιπα δάχτυλα ποδιού. Το προστατευτικό ποδιού στερεώνεται με ελαστικές αυτοκόλλητες ταινίες στο πίσω μέρος των ποδιών, επάνω από την πτέρνα.

Γενικά

Εάν κάποιος αθλητής προσέλθει στο ρινγκ με ανάρμοστη ενδυμασία (λάθος χρώμα κάσκας ή γαντιών, χρησιμοποιώντας προστατευτικό εξοπλισμό μη εγκεκριμένο από τη WAKO, χρησιμοποιώντας βερμούδα με σύμβολα Muay Thai, χωρίς να φοράει επιδέσμους ή μασέλα), δε θα αποκλειστεί αλλά ο κεντρικός διαιτητής θα δίνει στον αθλητή 2 λεπτά για να διορθώσει τα τυχόν λάθη. Εάν ο αθλητής δεν είναι έτοιμος να αγωνισθεί στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που του έχει δοθεί, τότε θα αποκλειστεί (απαγορεύονται οι κοντομάνικες μπλούζες μέσα στο ρινγκ όπως επίσης και το να φορεθούν βερμούδες αναποδογυρισμένες με σκοπό να καλυφθούν λάθος σύμβολα που δεν επιτρέπονται)

Άρθρο 6. Γύροι
• Ερασιτεχνικοί αγώνες σε διεθνή ανοιχτά τουρνουά, Ηπειρωτικά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα έχουν 3 γύρους των 2 λεπτών (3*2) με 1 λεπτό διάλειμμα μεταξύ των γύρων.
• Ο προπονητής και βοηθός που πρέπει να υπακούν τους ακόλουθους κανόνες μπορούν να βοηθούν κάθε αθλητή:
• Μόνο ο προπονητής και ο βοηθός μπορούν να εισέλθουν στο ρινγκ και μόνο ο ένας εκ των δύο τη φορά μπορούν να είναι εσωτερικά των σχοινιών.
• Καμία συμβουλή, βοήθεια ή ενθάρρυνση δε μπορεί να δοθεί στον αθλητή κατά τη διάρκεια του γύρου
• Ένας βοηθός μπορεί να εγκαταλείψει τον αγώνα εκ μέρους του αθλητή και έχει τη δυνατότητα επίσης, εάν ο αθλητής βρίσκεται σε μεγάλη δυσκολία, να πετάξει το σφουγγάρι ή την πετσέτα μέσα στο ρινγκ, εκτός από όταν μετράει ο Διαιτητής.
• Κατά τη διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται από τον προπονητή και τον βοηθό να βρίσκονται επάνω στην εξέδρα του ρινγκ. Πρέπει πριν από κάθε γύρο να απομακρύνουν, σκαμπό, πετσέτες, κουβάδες, κλπ.
• Οποιοσδήποτε προπονητής, βοηθός ή επίσημος αρμόδιος, ενθαρρύνει ή προτρέπει τους θεατές να δώσουν σήματα συμβουλών ή ενθάρρυνσης σε κάποιον αθλητή κατά τη διάρκεια κάποιου γύρου, μπορούν να αποβληθούν από τις αρμοδιότητές τους στο διαγωνισμό που εκτυλίσσεται.
• Ο προπονητής ή βοηθός που παραβιάζει τους κανονισμούς μπορεί να λάβει μία προειδοποίηση ή να αποκλειστεί από το Διαιτητή για κακή συμπεριφορά.

4 comments

  1. Pingback: yasam ayavefe

  2. Pingback: travesti.site

  3. Pingback: betgross giriş

  4. Pingback: lugabet giriş