Ετήσιες Υποτροφίες στη μνήμη του Μιχάλη Βόλαρη

Νεα & αρθρα

Ετήσιες Υποτροφίες στη μνήμη του Μιχάλη Βόλαρη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ένωση Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος καθιερώνει για το έτος
2015-2016

Ετήσιες Υποτροφίες στη μνήμη του Μιχάλη Βόλαρη χορηγούμενες ως οικονομική ενίσχυση σε υποσχόμενους αθλητές και αθλήτριες αγωνιστικού Ταεκβοντό

Αφορούν:
15 υποτροφίες για μαθητές και μαθήτριες Δημοσίου Γυμνασίου (για κάθε δικαιούχο συνίσταται σε εφάπαξ χορήγηση τριακοσίων ευρώ [€ 300] έκαστη).
10 υποτροφίες για μαθητές και μαθήτριες Δημοσίου Λυκείου (για κάθε δικαιούχο συνίσταται σε εφάπαξ χορήγηση πεντακοσίων ευρώ [€ 500] έκαστη).
3 υποτροφίες για φοιτητές και φοιτήτριες Πανεπιστημίου (για κάθε δικαιούχο συνίσταται σε εφάπαξ χορήγηση επτακοσίων ευρώ [€ 700] έκαστη).
1 υποτροφία για μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες (κάλυψη του 50% των εξόδων εκπόνησης).
1 υποτροφία για διδακτορικούς φοιτητές-τριες: (κάλυψη του 50% των εξόδων εκπόνησης).
Δικαίωμα αίτησης προς αξιολόγηση έχουν οι ενεργοί αθλητές και αθλήτριες Σωματείων της ΕΛΟΤ με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια της Ένωσης και εντάσσονται στα παρακάτω κριτήρια:
Υψηλή Σχολική ή Ακαδημαϊκή επίδοση.
Κατάκτηση μεταλλίων σε Πρωταθλήματα της ΕΤΑΝΕ.
Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνεται υπόψη τόσο το οικογενειακό όσο και το ατομικό εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία).
Σε περίπτωση που περισσότεροι υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, ο/η υποψήφιος/α με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα επιλεγεί ως υπότροφος.
Επίσης, οι υποψήφιοι/ες δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία ή να έχουν οποιαδήποτε έμμισθη σχέση με άλλο φορέα (αφορά φοιτητές/τριες).

Κατάθεση Αιτήσεων και δικαιολογητικών:
Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι 15 Μαρτίου 2015, στα γραφεία της Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος (ΕΤΑΝΕ), οδός Δυρραχίου 70, (1ος Όροφος) Σεπόλια Αττικής
Τηλέφωνο: 2106820112-113
FAX: 2106820117
E-mail: info@etane.gr
Η υποβολή της αίτησης για παροχή υποτροφίας γίνεται είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο αν είναι ενήλικος, είτε από τους κηδεμόνες τους, αν πρόκειται για ανήλικους υποψηφίους (σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης, απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του κηδεμόνα του ανήλικου υποψηφίου ή του ιδίου του υποψηφίου αν είναι ενήλικος, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του). Δεκτές προς αξιολόγηση θα θεωρηθούν ΜΟΝΟΝ οι αιτήσεις που θα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης. Καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή, αν δεν υποβληθεί μαζί με ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:
Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας.
Βεβαίωση της οικείας Ένωσης από την οποία να προκύπτουν οι αγωνιστικές διακρίσεις των υποψηφίων.
Πιστοποιητικό σπουδών, ανάλογα με την κατηγορία της Εκπαίδευσης, με βαθμό στο προηγούμενο έτος σπουδών τουλάχιστον «Λ. Καλώς».
Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους, καθώς και αντίγραφο της πιο πρόσφατης Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, για τους ενήλικους υποψηφίους.
Σημείωση: Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για αυτόν τον λόγο, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να υποβάλουν φωτοτυπίες των επίσημων εγγράφων, οι οποίες απαιτείται να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει την ακρίβεια και την εγκυρότητα των εγγράφων.
Επιτροπή Αξιολόγησης:
1) Πρόεδρος: Λέανδρος Λεφάκης, Διδάκτορας Νομικής, Πανεπιστημιακός
2) Μέλος: Γεράσιμος Καρανταγλής, Πρόεδρος Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος (ΕΤΑΝΕ)
3) Μέλος: Λυκούργος Κατάκης, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος (ΕΤΑΝΕ)
4) Μέλος: Ιωάννης Αρμάος, Τεχνικός Διευθυντής Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος (ΕΤΑΝΕ)
5) Μέλος: Θεόδωρος Ζηνέλλης Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Προπονητών Ταεκβοντό (ΠΕΔΠΤΑ) και Προπονητής Εθνικών Ομάδων
6) Μέλος: Μόρφω Δροσίδου Γεν. Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Προπονητών Ταεκβοντό (ΠΕΔΠΤΑ) και Ολυμπιονίκης
7) Μέλος: Αντώνιος Παππάς Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό

Η καταβολή της υποτροφίας στον δικαιούχο θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ σε μία (1) δόση και θα αρχίσει από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Η διάρκειά της, ορίζεται σε 12 μήνες με δυνατότητα ετήσιας παρατάσεως και με την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος διατηρεί την υψηλή βαθμολογία του, επιδεικνύει κοσμιότατη διαγωγή και παραμένει ενεργός αθλητής.

Have your say