ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ KICK BOXING 2015

Νεα & αρθρα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ KICK BOXING 2015

ΠΟΚ 2015 αφισα -

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2015

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  18, 19 & 20 ∆εκεµβρίου
(Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθληµάτων Πάλης, Άνω Λιόσια)

Low Kick: Ανδρών – Γυναικών
Κ1: Ανδρών – Γυναικών
Full Contact: Ανδρών – Γυναικών
Light Contact: Ανδρών – Γυναικών
Kick Light: Ανδρών – Γυναικών
Point Fighting: Ανδρών – Γυναικών

1) Το κλειστό γήπεδο Βαρέων Αθληµάτων Πάλης βρίσκεται στα Άνω Λιόσια, οδός Αρτάκης και
Ελλησπόντου. Για να φτάσετε στο γήπεδο από την Αττική οδό βγαίνετε στην έξοδο 5 (Άνω Λιόσια στην Περιφερειακή για Αιγάλεω και ακολουθείτε τις ταµπέλες προς Άνω Λιόσια και το γήπεδο βρίσκεται στα δεξιά σας).
2) Οι νέα κατηγορίες ηλικιών και κιλών που ισχύουν από τον Αύγουστο του 2012 αναφέρονται
παρακάτω, καθώς επίσης έχουν αναρτηθεί και στην επίσηµη ιστοσελίδα της οµοσπονδίας µας και είναι εναρµονισµένες µε την παγκόσµια οµοσπονδία W.A.K.O.
TATAMI SPORTS
(POINT FIGHTING, KICK LIGHT & LIGHT CONTACT)
α) ΑΝ∆ΡΩΝ (19-40 ετών) – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-36 ετών)
– 57 kg – 50 kg
– 63 kg – 55 kg
– 69 kg – 60 kg
– 74 kg – 65 kg
– 79 kg – 70 kg
– 84 kg + 70 kg
– 89 kg
– 94 kg
+ 94 kg
RING SPORTS
(FULL CONTACT, LOW KICK, K-1 RULES)
α) ΑΝ∆ΡΩΝ (19-45 ετών)
-51kg
-54kg
-57kg
-60kg
-63,5kg
-67kg
-71kg
-75kg
-81kg
-86kg
-91kg
+91kg
β) ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-45 ετών)
-48kg
-52kg
-56kg
-60kg
-65kg
-70kg
+70kg
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
α) ∆ιάρκεια αγώνων για RING,
• Προκριµατικοί αγώνες: 3 γύροι επί 1,30 λεπτά
• Τελικοί αγώνες: 3 γύροι επί 2 λεπτά
β) ∆ιάρκεια αγώνων για TATAMI,
• Ανδρών – Γυναικών
Προκριµατικοί αγώνες: 2 γύροι επί 2 λεπτά & Τελικοί αγώνες: 3 γύροι επί 2 λεπτά
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
 Στην Α’ κατηγορία αγωνίζονται όλοι οι αθλητές που έχουν πάνω από επτά (7) αγώνες. Αθλητές της Β’ κατηγορίας µπορούν να αγωνιστούν στην Α΄ κατηγορία όχι όµως το αντίθετο. Το επίπεδο των αθλητών θα ελεγχθεί από το αθλητικό τους δελτίο.  Η ηλικία ενός αθλητή καθορίζεται µόνο από το έτος γέννησης του.  Επίσηµα και µοριοδοτούµενα αγωνιστικά στυλ είναι το Low Kick, Full Contact, Κ-1 Rules,Light Contact, Kick Light και Point Fighting, µόνο η Α’ κατηγορία και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου ανά κατηγορία.
 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίπαλος σε κάποια κατηγορία κιλών ο αθλητής θα ανεβαίνει
αυτόµατα στην επόµενη κατηγορία και θα περνάει στον επόµενο γύρο άνευ αγώνα, όπου αυτό είναι εφικτό (δηλαδή όταν περισσεύει αθλητής).
 ∆εν θα επιτραπεί σε κανέναν αθλητή να αγωνιστεί χωρίς να έχει τα απαιτούµενα, ανάλογα µε
το αγωνιστικό στυλ, προστατευτικά (αγωνιστική κάσκα, θώρακα στήθους, γάντια 10oz, µπαντάζ,παπούτσια, επικαλαµίδες, επικαλαµίδες µε κουντουπιέ, σπασουάρ, µασέλα, πετσέτα, κτλ….) και χωρίς να φοράει την απαιτούµενη αθλητική στολή. Επίσης όλοι οι αθλητές που θα διακριθούν, για να τους απονεµηθούν τα µετάλλια τους, θα πρέπει να ανέβουν στο βάθρο µόνο µε την αθλητική τους αµφίεση.
 Οι ενστάσεις θα πρέπει να γίνονται εντός πέντε λεπτών από την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου αγώνα, γίνονται µόνο από τον αρχηγό – εκπρόσωπο της κάθε αποστολής και κοστίζουν 100,00€. Οι ενστάσεις έχουν να κάνουν µόνο µε την µη τήρηση κανονισµών και όχι µε το αποτέλεσµα των κριτών και του αγώνα. Σε περίπτωση που γίνει µία ένσταση αποδεκτή, το χρηµατικό αυτό ποσό επιστρέφεται στον σύλλογο.  Οι αποφάσεις του ιατρού των αγώνων είναι οριστικές και δεν υπάρχει κανένα δικαίωµα ένστασης.
 Αθλητής που θα καθυστερήσει πάνω από δύο λεπτά να εµφανιστεί στην γωνία του έτοιµος για
να αγωνιστεί θα αποκλείεται (εκτός εάν αγωνίζεται ταυτόχρονα και σε άλλον αγώνα), όπως επίσης και ο αθλητής που µετά από τρία λεπτά αφότου τραυµατιστεί δεν είναι ικανός να συνεχίσει τον αγώνα του.
 Αθλητής δεν µπορεί να αγωνιστεί εάν στην γωνία του δεν κάθεται ο δηλωµένος προπονητής ή
βοηθός προπονητή του συλλόγου. Προπονητής που θα καθυστερήσει πάνω από δύο λεπτά να
εµφανιστεί στην γωνία του Αθλητή, θα αποκλείεται ο αθλητής. Οι προπονητές κατά την  διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να κάθονται στην καρέκλα τους, να συµπεριφέρονται κόσµια και να φορούν αθλητική αµφίεση. Τα παραπτώµατα των προπονητών θα βαρύνουν τον εκάστοτε αθλητή που µανατζάρουν.
 Ο προπονητής δεν έχει κανένα δικαίωµα να αµφισβητήσει την οποιαδήποτε απόφαση του
γιατρού των αγώνων.  Οι αθλητές δεν έχουν κανένα δικαίωµα να αµφισβητήσουν τις αποφάσεις των προπονητών τους.  Απαγορεύονται οι συνοµιλίες προπονητών και αθλητών, µε τους διαιτητές και κριτές των αγώνων. Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητή ταυτόχρονα και σε κατηγορία Tatami και σε κατηγορία Ring.
 Στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκεται η κεντρική γραµµατεία του πρωταθλήµατος όπου θα
µπορεί ο κάθε προπονητής ή εκπρόσωπος σωµατείου να ενηµερώνεται και να ζητήσει βοήθεια για ότι χρειαστεί. Η επικοινωνία για όλα τα θέµατα σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνεται µε αθλητή. Ο αθλητής για το οτιδήποτε θα πρέπει να συνοδεύεται από τον προπονητή του ή τον εκπρόσωπο του σωµατείου στο οποίο ανήκει, µαζί µε το αθλητικό δελτίο τους.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Το παράβολο ζύγισης θα είναι 20 ευρώ. Η είσοδος για τους θεατές θα είναι δωρεάν. Σας ενηµερώνουµε ότι όποιος σύλλογος έχει οικονοµικές εκκρεµότητες δεν θα µπορεί να συµµετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα αν πρώτα δεν τακτοποιήσει τις εκκρεµότητες αυτές.
 Κάθε Σύλλογος οφείλει να στείλει µε fax στο: 210.68.13.634 ή e-mail: pok@pok.gr (τηλέφωνο
επικοινωνίας: 210.68.13.660) την δήλωση συµµετοχής του µε το ονοµατεπώνυµο και αριθµό κινητού τηλεφώνου του υπεύθυνου (αρχηγού) της αποστολής του έως και την Πέµπτη 10/12/2015 και ώρα 15.00, για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση των αγώνων. Εκπρόθεσµες δηλώσεις συµµετοχής ή ελλιπώς συµπληρωµένες, δεν θα γίνουν δεκτές.  Στις δηλώσεις συµµετοχής είναι υποχρεωτική η αναγραφή του προπονητή (και των βοηθών προπονητών όπου υπάρχουν). Στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται η είσοδος µόνο του δηλωµένου προπονητή και ενός βοηθού του (σύνολο δύο άτοµα και µε τον αθλητή που αγωνίζεται τρία). ∆εν επιτρέπεται αθλητής να εκτελεί χρέη προπονητή ή βοηθού προπονητή και αντίστοιχα δεν επιτρέπεται προπονητής ή βοηθός προπονητή να αγωνιστεί στο πρωτάθληµα.  Η ζύγιση των αθλητών θα γίνει ανά σύλλογο (µε παρουσία του εκπροσώπου ή του προπονητή) και όχι µεµονωµένα όποτε θέλει ο κάθε αθλητής.  Οι αθλητές για να αγωνιστούν πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρου δελτίου της Π.Ο.Κ. – W.A.K.O. και να έχουν καταθέσει στον σύλλογό τους πιστοποιητικό υγείας, όπως ορίζει ο αθλητικός νόµος. Κάθε Σύλλογος µπορεί να δηλώσει όσους αθλητές επιθυµεί σε όλα τα στυλ και σε κάθε κατηγορία κιλών.
Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου 2015
09.30-15.00: Ζύγιση Αθλητών στα γραφεία της οµοσπονδίας
09.30-15.00: Ιατρική εξέταση
14.00-15.00: Συγκέντρωση διαιτητών
14.00-15.00: Έλεγχος 16άδων
16.00-21.00: Προκριµατικοί Αγώνες Ring Styles (Full Contact, Low Kick, K-1 Rules)
16.00-21.00: Προκριµατικοί Kick Light & Light Contact
Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου 2015
08.00-09.00: Συγκέντρωση Προπονητών και διαιτητών
09.00-21.00: Προκριµατικοί Αγώνες Ring Styles (Full Contact, Low Kick, K-1 Rules)
10.00-21.00: Προκριµατικοί Kick Light, Light Contact & Point Fighting
Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 2015
08.00-09.00: Συγκέντρωση Προπονητών και διαιτητών
09.00-19.00: Ηµιτελικοί και Τελικοί Αγώνες Kick Light, Light Contact & Point Fighting
09.00-19.00: Ηµιτελικοί και Τελικοί Αγώνες Ring Styles (Full Contact, Low Kick, K-1 Rules)

Have your say